YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİGİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

                                Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

 

             Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yıldız Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Yıldız Teknik

Üniversitesi Endüstriyel İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve

esaslarını düzenlemektir.

            

             Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; Yıldız Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Yıldız Teknik Üniversitesi

Endüstriyel İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilatına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu

organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

            

             Dayanak

             MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının

             (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Üniversite: Yıldız Teknik Üniversitesini,

b) Rektör: Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörünü,

c) Merkez: Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstriyel İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Endüstriyel İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

d) Yönetim Kurulu: Endüstriyel İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

e) Danışma Kurulu: Endüstriyel İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu

ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

 

Merkezin amacı

MADDE 5 - (1) Merkezin amacı şunlardır:

a) Üniversite ile endüstri işbirliğini arttırmak için; Üniversitedeki bilgi birikimi, araştırma ve geliştirme bulguları  ve laboratuar olanaklarından endüstrinin yararlanmasını sağlayarak uygulamaya aktarmak,

b) Endüstrinin geliştirilmesi ve yatırıma yönlendirilmesi için gerekli araştırma ve incelemelerde bulunmak,

c) Üniversite bölümlerindeki bilim dalları arasında teknik bilginin paylaşılmasına olanak veren araştırmalar, çalışmalar ve etkinlikler düzenleyerek endüstriye dönük AR-GE faaliyetlerini ve laboratuar çalışmalarını bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek ve Üniversite-endüstri işbirliğini güçlendirerek karşılıklı kazanımlar sağlanmasına katkıda bulunmak.

 

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 - (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kalkınma planları çerçevesinde belirlenen öncelikli alanlarda endüstriye dönük AR-GE çalışmalarını desteklemek,

             b) Çeşitli seminer, sempozyum ve konferans etkinlikleri düzenleyerek, bilimsel platformda bilgi alışverişini

             ve endüstriye bilgi aktarımı ile yeni ve ileri teknolojilerin tanıtımını sağlamak,

c) Endüstriden gelen öneri üzerine bir protokol çerçevesinde ileri teknolojileri kazandırma çalışmaları yapmak,

ç) AR-GE proje pazarları düzenlemek,

d) Endüstriyel hizmetler çerçevesinde geliştirilen faydalı model ve patent haklarının Üniversiteye ve öğretim elemanına kazandırılması konusunda danışmanlık yapmak,

             e) Yurt içi ve yurt dışındaki kurumlardan Üniversite ve endüstri işbirliği doğrultusunda AR-GE desteği

             alabilmek  için hazırlanacak projelere danışmanlık yapmak,

             t) Teknoparklarla işbirliğini geliştirmek,

             g) Endüstrinin ihtiyaç duyduğu laboratuar test, analiz ve muayene hizmetlerini Üniversite genelinde

             koordine etmek, Merkez laboratuarları oluşturmak için çalışmalar yapmak,

             ğ) Laboratuar akreditasyon çalışmalarına danışmanlık yapmak,

             h) Endüstriye ve Üniversite laboratuarlarına hizmet verecek bir laboratuarı oluşturma konusunda

             çalışmalar yapmak,

             ı) Bitirme ödevi ve lisansüstü tezlerinin endüstri problemlerine dönük olarak yaptırılmasını desteklemek,

             staj yeri temin etmek,

i) Üniversite - endüstri işbirliği konularında hazırlanacak projelere yurtiçi ve yurtdışı kurumlardan destek sağlamak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

                                                                                  Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

 

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 7 - (1) Merkezin yönetim organları; Müdür, müdür yardımcıları, Yönetim Kurulu ve Danışma

             Kurulundan oluşur.

 

Müdür

MADDE 8 - (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir ve en fazla üç dönem Müdürlük yapabilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür gerektiğinde Rektör tarafından görevden alınabilir.

Müdür, kısa süreli ayrılmalarda yardımcısını vekil olarak bırakır. Müdürlüğe vekalet altı aydan fazla süremez. Vekaletin altı aydan fazla sürmesi durumunda Müdürün görevi sona erer. Müdürün görevden alınması veya Müdürün görev süresini doldurmadan görevden ayrılması durumunda, görevlendirilmesindeki yol izlenerek:, ayrılan Müdürün süresini doldurmak üzere yeni bir Müdür görevlendirilir.

 

Müdürün görevleri

MADDE 9 - (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek:,

b) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikaIarını ve bunIara dayalı eğitim, araştırma ve

danışmanlık ile ilgili pIan ve programları hazırIamak:, Yönetim KuruIunun onayından sonra uygulamak:,

c) Yönetim KuruIuna başkanlık etmek ve alınan kararIarı uyguIamak:,

ç) PersoneI ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak:,

d) Araştırma ve proje çalışma ekipIeri kurmak:,

e) Her yıl sonunda, Merkezin çalışmaları ile ilgili faaliyet raporunu hazırlayıp bir sonraki yıla ait çalışma

programını Yönetim KuruIuna sunmak:,

f) Yönetim Kurulunun Danışma KuruIuna sunacağı raporları hazırlamak:,

g) Danışma KuruIuna başkanlık etmek.

 

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 10 - (1) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Yönetim KuruIunu oluşturan üyeler arasından üç müdür yardımcısı üç yıl için Rektör tarafından görevlendiriIir.

             Müdür yardımcısı, Müdür iIe işbirliği içinde Merkezin etkinliklerini yürütür, Müdürün oImadığı zamanIarda    Müdür adına görev yapar.

             Yönetim kurulu

             MADDE 11- (1) Yönetim Kurulu; Müdürün Üniversite öğretim eIemanlarından önereceği on iki kişi                arasından, Rektör tarafından görevlendiriIen altı kişiden oluşur. Üyeler gerektiğinde Rektör tarafından       görevden alınabilir.

Yönetim Kurulu üyeIerinin görev süreIeri üç yıldır. Görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendiriIen bir üyenin yerine, aynı yöntemle Müdür tarafından öneriIen adaylar arasından görevlendirme yapıIır. Görevi sona eren üyeler en fazla üç dönem için tekrar görevlendirilebilir.

            

             Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 12 - (1) Yönetim Kurulu, Müdürün Çağrısı üzerine en geç üç ayda bir topIanır. Yönetim Kurulunun görevIeri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile iIgili konuIarda kararIar almak:,

b) Danışma KuruIundan gelen teklifleri incelemek ve karara bağIamak:,

c) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve Rektörlüğe iletiImek üzere karara bağlamak:,

ç) Eğitim programIarı sonunda katılanIara veriIecek sertifika, başarı beIgesi ve benzeri beIgeIerin düzenlenme koşulIarını beIirIemek.

            

            Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 13 - (I) Danışma KuruIu; Yönetim KuruIu tarafından öneriIen ve Rektörlük tarafından uygun görüIen, Üniversite fakülteIerinin böIüm temsilcileri, konu iIe ilgili kamu ve özeI sektör kuruluşlarının temsilcileri ve/veya konu ile ilgili uzman kişilerden oluşur. Danışma KuruIu Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez topIanır. Merkezin çalışmaları konusunda ve yeni çalışma alanları üzerine görüş ve önerilerini bildirir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 Çeşitli ve Son HükümIer

 

Personel ihtiyacı

MADDE 14 - (1) Merkezin akademik:, teknik ve idari personeI ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre görevIendirilecek personelce karşılanır.

 

Yürürlük

MADDE 15 - (I) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 16 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini YıIdız Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür